Wekom op onze website

PRIVACY VERKLARING

 

 

Cuny Berkhout, Praktijk Mindfulness

Correspondentie adres De Kievit 39, 3972 PH Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.cunyberkhout.nl

cuny.berkhout@ziggo.nl | 0343-518203

KvK Nr. 30279313

 

Cuny Berkhout is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Mindfulness. Zij is te bereiken via cuny.berkhout@ziggo.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Praktijk Mindfulness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door u aan te melden via de website, via correspondentie of telefoon

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 • Gezondheid

 

DOEL GEGEVENS  

Praktijk Mindfulness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van uw inschrijving.
 • Verzenden van informatie over het aanbod van Praktijk Mindfulness (na uw toestemming op evaluatieformulier).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden voor het downloaden van audio-bestanden.
 • Praktijk Mindfulness verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen, coaching; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

 

GEAUTOMATISEERDE  BESLUITVORMIMG

Praktijk Mindfulness neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Mindfulness) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Praktijk Mindfulness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De personalia en adresgegevens van facturering, boekhouding en belasting worden 10 jaar bewaard. De E-mailadressen en namen die na toestemming worden gebruikt in deelnemerslijsten blijven voor onbeperkte tijd veilig opgeslagen tenzij om uitschrijving wordt verzocht.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Praktijk Mindfulness verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de boekhouder G.J. Evers die persoonsgegevens verwerkt, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Mindfulness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt Praktijk Mindfulness uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

COOKIES

Praktijk Mindfulness gebruikt alleen functionele cookie(s). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Er worden geen persoonsgegevens gemonitord of opgeslagen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

 

GEGEVENS INZIEN,  AANPASSEN OF VERWIJDEREN

In het kader van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Mindfulness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cuny.berkhout@ziggo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Praktijk Mindfulness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Praktijk Mindfulness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met cuny.berkhout@ziggo.nl

 

2018